Krudtmagasinet ved Hals Skanse

Bygherre: Aalborg Kommune, AaK Bygninger

År: 2011

Arkitekt: Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard M.A.A. totalrådgiver

Ingeniør: Knud Hedegaard, Rådgivende Ingeniør ApS

Geoteknik: GEO

Beskrivelse:

Det nuværende Hals Skanse er opført i 1650-erne og Krudtmagasinet, der er den eneste tilbageværende bygning i skanseanlægget fra renæssancetiden, er opført i 1676.

Krudtmagasinet er indbygget i skansen, således at kun sydfacaden er synlig. Magasinet er opført med en dobbelt tøndeformet hvælvkonstruktion. Det dobbelte halvcirkelformede hvælv har haft til formål at holde krudtet tørt og samtidig sikre selve konstruktionen.

Langs begge sider – mellem det indre kammer og det ydre hvælv – løber en smal ca. 60 cm bred gang, der i sydfacaden er aflukket med gitterdøre af smedejern.

Skanseanlægget og bygningerne har været fredet siden 1918 og som følge heraf har restaureringen og fremgangsmåden herfor skullet godkendes af Kulturstyrelsen.

Facadens landfæste mod vest var gennem årene skredet mere og mere ud og i foråret 2011 var denne helt væltet. I samme forbindelse var et større område af den yderste del af facadens vestlige del skredet ud, således at denne del af facaden fremstod som et åbent sår. Landfæstet mod øst var helt forsvundet og har antagelig været det i en del år.

Hvælvet og krudtmagasinet som helhed bar endvidere præg af, at der trængte vand ind gennem det øverste hvælv. Fugerne i undersiden af det øverste hvælv bar præg af udvaskning.

For at forhindre yderligere sætninger og udskridning af facaden blev der først udført understøbning af murværket og syldstenene med beton, hvorefter der på henholdsvis det inderste hvælvs overside og på det yderste hvælvs underside blev monteret ankre af rustfrit fladstål, der blev fastgjort i hvælvene med rustfaste klæbeankre. Disse fladstål blev ført gennem facaden og fastgjort til stålplader, der blev indmuret, skjult i facaden. På denne måde er der nu sikret sammenhæng mellem hvælvene og facaden.

Efterfølgende blev græsset og jordlaget på krudtmagasinets yderside fjernet og oversiden af hvælvet blotlagt. Der blev udført istandsættelse af hvælvets overside og hele hvælvet blev svummet i et tykt lag mørtel, hvorefter der blev udlagt en membran af 2 lag tagpap. Langs kanterne af denne membran blev der udlagt dræn til at føre overfladevand væk fra krudtkammeret. Til sidst blev der igen lagt et jordlag ud på hvælvets overside og afsluttet med græstørv.

Herefter blev der foretaget genopmuring af det nedfaldne murværk på krudtmagasinets facade samt af landfæsterne mod henholdsvis øst og vest.

Indvendigt i krudtmagasinet blev der udført reparation af en kraftig revne mellem facademuren og hvælvet.

Murerarbejdet blev afsluttet med filtsning af murværket med et tyndt lag mørtel og til sidst blev der kalket både udvendigt og indvendigt.