Drachmanns Hus

Bygherre: Fonden Holger Drachmanns Hus på Skagen

År: 2009-2011

Arkitekt: Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard M.A.A- Totalrådgiver

Ingeniør: Lindgaard A/S, Aalborg

Konservator: Bevaringscenter Nordjylland – registrering og konservatorarbejde

Konservator: Kurt Nedergaard, Aalborg – farvearkæologiske undersøgelser

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Beskrivelse:

Holger Drachmanns Hus i Skagen ligger i en stor have med græsplæne, kastanietræer og rønnetræer.

Huset er et fritliggende øst-vest vendt længehus opført i bindingsværk i 11 fag. Bindingsværket har murede tavl, medens vestgavlen er grundmuret. Nordvest for selve beboelseshuset ligger et seks fag langt grundmuret udhus, og ved gavlen af dette en lille tilbygning med halvtag.

Huset nævnes første gang i en brandtaksationsprotokol fra 1828, hvor huset er under opførelse. Det var da på syv fag bindingsværk.

Holger Drachmann købte huset i 1902 for 4.000 kr. og ombyggede og udvidede det mod øst med et atelier i fire fag. Desuden installerede Drachmann et kaloriferisk varmesystem. Drachmann lod desuden skabe, slagbænke og paneler fremstille specielt til huset.

Efter Drachmanns død i 1908 begyndte man at arbejde på at bevare huset som et minde om den store digter og i de følgende år lykkedes det at indsamle så mange midler, at ”Komiteen for Drachmanns Hus på Skagen” kunne købe huset for 16.436 kr. og den 1. juni 1911 åbne dørene for besøgende. I 1916 stiftedes ”Fundatsen for Drachmanns Hus på Skagen og det dertil knyttede Holger Drachmanns Legat for Forfattere”.

Huset rummer en stor samling af Drachmanns egne malerier og tegninger, men endvidere malerier af P.S. Krøyer, Laurits Tuxen, Anna Ancher, Mikael Ancher og flere andre samtidige malere.

I 2008 konstaterede man at huset var angrebet af borebiller, og angrebet, der var relativt omfattende, fandtes både i bindingsværket, tagværket og husets interiør.

Interiøret var præget af at huset havde klimamæssige problemer forårsaget af for høj luftfugtighed og mangel på opvarmning. Endvidere var store dele af bindingsværkets tømmer og vinduer og døre angrebet af råd, ligesom murværket var præget af fugt og frostskader.

Bygningen og dets interiør inklusiv det tilhørende udhus var således i temmelig dårlig bygningsmæssig stand og det var derfor påtrængende at foretage en gennemgribende restaurering for at sikre bygningen og de kulturhistoriske værdier mod yderligere forfald.

Restaureringen der omfatter restaurering af ydervægge, bindingsværk, tagværk, bjælkelag, vinduer, døre, indvendige vægge, gulve, lofter m.v. påbegyndtes i foråret 2010 og afsluttes i maj måned 2011.

For at kunne gennemføre denne omfattende restaurering af bygningen og dets interiør, har det været nødvendigt at demontere og deponere alt inventar. Dette er i sig selv et omfattende arbejde, der bl.a. krævede en omhyggelig registrering og nedpakning. Dette arbejde er udført af konservatorer fra Bevaringscenter Nordjylland.

Drachmanns Hus blev geninviet den 4. juni 2011.

Yderligere oplysninger:

Du kan læse mere om Drachmanns Hus på www.drachmannshus.dk

Eller i bogen ”Skagens Kunstnerboliger”, Hans Nielsen, 2006.

Du kan også få yderligere oplysninger om projektet ved at kontakte tegnestuen.