Ejdrup Kirke

Bygherre: Ejdrup Sogns Menighedsråd

År: 2012 - 2013

Arkitekt: Arkitektfirmaet Søren Kibsgaard M.A.A - Totalrådgiver

Konservator: Kurt Nedergaard, Aalborg

Nyt relief i eksisterende altertavle, nyt alterbord samt farvesætning af inventaret er udført af Erik Heide.

Den indvendige restaurering af Ejdrup Kirke har i hovedtræk omfattet:

  • Fornyelse af plankegulve og teglstensgulve.
  • Ombygning af stolestader.
  • Maling af stolestader, vægpaneler, lofter, døre, orgelhus og pulpitur.
  • Kalkning af vægge i kor, skib og våbenhus
  • Nyt el-varmeanlæg.
  • Nyt alterbord
  • Ombygning af alterskranke ved genanvendelse af balustre

Kirken består af romansk kor og skib med to sengotiske tilføjelser, tårnet i vest og våbenhuset ved skibets nordside.

Den romanske bygning er opført af granitkvadre. Af de oprindelige enkeltheder står norddøren, kun lidt ændret. Syddøren er forsvundet, men en korsprydet tympanon, der sidder indmuret tilfældigt i sydmuren, har sikkert siddet over den.

Indvendigt er den runde korbue ommuret, men de profilerede kragbånd er bevaret. Både kor og skib har bjælkeloft.

I sengotisk tid, sikkert efter 1500 opførtes det snævre vesttårn. Fra samme tid stammer våbenhuset af munkesten og enkelte kvadre.

I 2012 og 2013 er der gennemført en omfattende restaurering af den romanske kirke. Efter endt restaurering rummer den ca. 800 år gamle kirke nu blandt andet en døbefont fra 1200-årene, et krucifiks fra sidst i 1400-tallet, en altertavle og prædikestol fra 1600-tallet samt et nyt kunstværk fra vores egen tid.